WIADOMOŒCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 

 

Wygłoszone prelekcje tematyczne  na seminariach, konferencjach, festiwalach

1. Dziedzictwo Kulturowe czynnikiem rozwoju i promocji obszarów wiejskich, Organizator: Lubelski Oœrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Grabanowie, Grabanów 08.12.2009r.

2.
Aktywnoœć kobiet – czynnikiem rozwoju lokalnych społecznoœci wiejskich organizator: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Biała Podlaska 10.12.2009r.

3. Prowadzenie indywidualnych zajęć aktywizacyjnych dla młodzieży podczas Pikniku Rodzinnego w Roskoszy k. Białej Podlaskiej
Organizator: Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy,  01.05.2010r.

4.
Wielokulturowoœć potencjałem na rozwój w Żeszczynce gm. Sosnówka podczas Œwięta Mleka  Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce, 23.05.2010r.

5. 08.06.2011 I LO w Radzyniu Podlaskim prezentacja pt. „Tatarzy regionu bialskopodlaskiego”.

6.
Dziedzictwo kulturowe Studzianki na przykładzie współpracy z samorzšdem Organizator: Fundacja Rozwoju Wsi Maróz podczas XI Ogólnopolskich Spotkań Organizacji działajšcych na obszarach wiejskich, 25.05.2012r.

7.
Rola archiwum organizacji pozarzšdowej, Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 08.11.2012r.

8.
Działalnoœć organizacji pozarzšdowych na terenach wiejskich z wykorzystaniem lokalnej historii podczas XI Spotkań Historycznych, Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi łosickiej 17.11.2012r.

9.
Zapomniany mizar - cmentarz tatarski w Studziance przyczynš rozwoju społecznoœci lokalnej Organizator: Koło Naukowe Historyków Studentów KUL, 14.12.2012r.

10.
Współpraca i promocja działań prowadzonych przez organizacje pozarzšdowe w ramach VI edycji Spotkań Organizacji Pozarzšdowych Powiatu Bialskiego,  Organizator: Miejski Oœrodek Kultury w Terespolu, 24.04.2013r.

11.
Problemy społeczne w kontekœcie funkcjonowania organizacji pozarzšdowych w ramach VII edycji Spotkań Organizacji Pozarzšdowych Powiatu Bialskiego Organizator: Zespół Doradztwa Rolniczego w Grabanowie k. Białej Podlaskiej, 04.06.2013r.

12. „Dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej i lubelskiej - wiedza, dobre praktyki, wyzwania; Studzianka – dawna osada tatarska,” Białowieża 28-29 marca 2014 r.

13.
05.10.2013 r. młodzież ze Studzianki wystawiła spektakl „Rekonstrukcja z życia tatarskiej rodziny”, podczas V Bialskiego Festiwalu Okołoliterackiego, zorganizowanego przez Miejskš Bibliotekę Publicznš w Białej Podlaskiej

14. Łukasz Węda, Rola archiwum organizacji pozarzšdowej, Lublin, 8 listopada 2012 r. Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

15.
„ Podlascy Tatarzy” 17 listopada 2012, Łosice , XI Podlaskie Spotkania Historyczne.

16.
Lubelski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Oddział w Grabanowie zoorganizował 8 grudnia 2009r. seminarium pt.: „Dziedzictwo Kulturowe czynnikiem rozwoju i promocji obszarów wiejskich”.

17.
Łukasz Radosław Węda (Studzianka, Polska / Studzianka, Poland), Zanikajšce kultury – Tatarzy regionu bialskopodlaskiego / Vanishing cultures: The case of Tatars of the Biała Podlaska region Mniejszoœci narodowe etniczne i językowe w UE 15.11.2011 Lublin

18.
Łuk broń czy sacrum – łucznicy tatarscy  Siedlce 2011

19.
Konferencja Naukowa Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w kwietniu  2008 roku  Zapomniany mizar: cmentarz tatarski w Studziance.

20. 4 czerwca 2013 VII edycja Spotkań Organizacji Pozarzšdowych Powiatu Bialskiego w siedzibie Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grabanowie k. Białej Podlaskiej. Temat wystšpienia: „Problemy społeczne w kontekœcie funkcjonowania organizacji pozarzšdowych”.

21.
21.09.2014 Rajd rowerowy „Szlakiem Historii”

22. Osadnictwo tatarskie w województwie lubelskim" podczas seminarium "Wielokulturowoœć Lubelszczyzny wczoraj a dziœ" Lublin 28.09.2015 r.

23. Księgi metrykalne jako Ÿródło do badań dziejów Tatarów Bialskich podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PRAWO-ADMINISTRACJA-ARHIWISTYKA przeszłoœć-teraŸniejszoœć i przyszłoœć UPH Siedlce 2.06.2015


24.
4-5.12.2015 roku  na zaproszenie Zwišzku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej  Sympozjum „Kitab, chamaił jako noœniki kultury, tradycji i zachowań Tatarów Polskich”, które odbyło się w Białymstoku i Kruszynianach woj. podlaskie. Podczas konferencji wygłosił referat „Małżeństwa tatarskie w parafii muzułmańskiej w Studziance w XIX wieku.

 

WARSZTATY

1. Warsztaty z łucznictwa historycznego dla społecznoœci lokalnej, podczas Jarmarku Jagiellońskiego Łomazy 28.06.2009r.

2. Prowadzenie indywidualnych zajęć aktywizacyjnych dla młodzieży podczas Pikniku Rodzinnego w Roskoszy k. Białej Podlaskiej Organizator: Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy,  01.05.2010r

3. Wielokulturowoœć potencjałem na rozwój w Żeszczynce gm. Sosnówka podczas Œwięta Mleka  Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce, 23.05.2010r.

4. Prowadzenie warsztatów łuczniczych podczas Dnia Dziecka Organizator: Szkoła Podstawowa w Huszczy Huszcza gm. Łomazy 01.06.2010r.

5.Jak skutecznie działać na terenach wiejskich z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa,  podczas Œwięto Krainy Rumianku w Hołownie Organizator: Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie, 13.06.2010r.

6. Warsztaty z łucznictwa historycznego dla społecznoœci lokalnej, podczas Jarmarku Jagiellońskiego Łomazy Organizator: Gmina Łomazy i Gminny Oœrodek Kultury w Łomazach, 04.07.2010r.

7. Aktywizacja dzieci  na przykładzie łucznictwa tradycyjnego podczas II Festiwalu Nauki i Sztuki w Coniewie,   Organizator: Zespół Szkół w Coniewie (mazowieckie), 01.04.2011r.

8. Dziedzictwo kulturowe szansš na rozwój małych społecznoœci. Organizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Witulin „Razem Lepiej”, Witulin gm. Leœna Podlaska 02.10.2011r.

9. Aktywizacja społecznoœci lokalnej na przykładzie łucznictwa tradycyjnego, Organizator: Akademia Podlaska w Siedlcach, Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. Siedlce  23.10.2010r. 

10. Dobre praktyki działania na obszarach wiejskich na przykładzie Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowoœci Studzianka w ramach I edycji Spotkań Organizacji Pozarzšdowych Powiatu Bialskiego Janów Podlaski 07.2011

11. Pokazy i warsztaty łucznicze, Dożynki Gminy Biała Podlaska, Grabanów 21.08.2011 Organizator:  Urzšd Gminy Biała Podlaska Gminny Oœrodek Kultury w Łomazach

12.  Dawne zwyczaje czyli warsztaty łucznicze szansš na rozwój młodego pokolenia Etnograficzne pożegnanie wakacji Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej 31.08.2012r.

13. Wielokulturowoœć potencjałem na rozwój w ramach II edycji Spotkań Organizacji Pozarzšdowych Powiatu Bialskiego, Studzianka 18.09.2011r.

14. Aktywizacja społecznoœci lokalnej na przykładzie łucznictwa tradycyjnego, Organizator:  w ramach Tydzień w Janowie Biskupim czyli podlaskim, 01.05.2013r.

15. Ożywienie społecznoœci lokalnej na przykładzie łucznictwa tradycyjnego, Organizator: DDK Bronowice Lublin, 30.06.2013r.

16. IV Memoriał Kawaleryjski o szablę majora Jaworskiego Wola Osowińska 18.05.2014r. OK w Woli Osowińskiej, Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Rotmistrza Wincentego Zawadzkiego.

17.Prowadzenie warsztatów łuczniczych Dzień Dziecka Parafia Błog. Honorata Biała Podlaska 31.05.3014r.

18. 27.04.2012 r. pokazy łucznicze, nauka strzelania z łuku Coniew k. Góry kalwarii mazowieckie II Festiwalu Nauki i Sztuki w Coniewie  (gm. Góra Kalwaria)

20. 19.05.2012 r. Majówka w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej

21. 01.05.2013 warsztaty łucznictwa tatarskiego Janów Podlaski

22. Warsztaty łucznictwa tatarskiego 07.2011 Gnojno

23. 20.05.2012 r. Warsztaty łucznictwa tatarskiego podczas majówki w Woskrzenicach gm. Biała Podlaska

24.  02.06.2012 r. Warsztaty łucznictwa tatarskiego podczas I Festiwalu Sztuki Kreatywnego Recyklingu w Białej Podlaskiej.

25.  17.06.2012 r. r. Warsztaty łucznictwa tatarskiego podczas „Œwięta Rumianku” w Holownie gm. Podedwórze

26.  23.06.2012 r. spektakl plenerowy „Tatarskie porwanie” i warsztaty strzelania z łuku  w Leszkowicach koło Lubartowa

27.  19 maja 2013 Warsztaty łucznictwa tatarskiego podczas VII Zjazdu Miłoœników Podlasia w Oœrodku Sportu i Rekreacji „Wiosenny Wiatr” w Woskrzenicach Małych

28.  22 czerwca 2013 Warsztaty łucznictwa tatarskiego podczas II Festiwalu Recyklingu w ramach Dni Białej Podlaskiej

29.  23.06.2013 Warsztaty łucznictwa tatarskiego w Terespolu podczas pikniku Fundacji „Zdšżyć z  Pomocš” organizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie Ziemi Nadbużańskiej „Bugowiaki”

30.  29 czerwca 2013 Warsztaty łucznictwa tatarskiego w BrzeŸnie koło Dorohuska.

31.  30 czerwca 2013 Warsztaty łucznictwa tatarskiego  i turniej łuczniczy podczas  Festiwalu Kultury Tatarskiej na Tatarach w  Lublinie

32.  Warsztaty łucznictwa tatarskiego 26.07.2014 w Wisznicach

33.  Warsztaty łucznictwa tatarskiego 24.07.2014 w Sosnówce

35. 09.05.2014r. w  Studziance dla dzieci z  Zalesia w  ramach „Wyprawka 1 %”.

36. 18.05.2014 r. w  Woli Ossowińskiej gm. Borki powiat Radzyń Podlaski odbył się IV Piknik Kawaleryjski o  szablę rotmistrza majora Jaworskiego. W  pikniku historycznym obok grup rekonstrukcyjnych udział wzięli łucznicy ze Studzianki

37.  31.05.2014 r. W Białej Podlaskiej w parafii Œw. Honorata na pikniku okazji Dnia Dziecka Łukasz Węda poprowadził warsztaty strzelania z łuku.

38. 21.07.2013 warsztaty łucznicze Terespol

39. Pokaz łuczniczy 11 wrzeœnia 2009 roku w Lublinie podczas Europejskiego Festiwalu Smaków

40. Organizacja i sędziowanie Tatarski Turniej Łuczniczy 2009-2015

41. Prowadzenie indywidualnych zajęć podczas Pikniku Rodzinnego w Roskoszy koło Białej Podlaskiej 01.05.2010r.

42. Prowadzenie warsztatów łuczniczych 3 maja 2010 Kołacze w powiecie Włodawa podczas V Majówki na Polesiu.

43. Prowadzenie warsztatów łuczniczych Dzień Dziecka Huszcza gm. Łomazy 01.06.2010 Organizator: Szkoła Podstawowa w Huszczy

44.Prowadzenie warsztatów łuczniczych Majówka ze œredniowieczem  19.05.2010 Biała Podlaska Organizator Grupa Rekonstrukcji Historycznej Fortis w Białej Podlaskiej.

45. Pokaz  łuczniczy w Żeszczynce gm. Sosnówka podczas Œwięta Mleka  23 maj 2010 Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

46.  Prowadzenie warsztatów łuczniczych Włodawa lipiec 2010 Organizator Starostwo Powiatowe we Włodawie.

47.  Nauka strzelania z łuku refleksyjnego podczas VIII Zamojskich Spotkaniach Kultur 22.08.2010 w Zamoœciu Organizator: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Zamoœciu.

48.  Prezentacja łucznictwa historycznego 11 wrzeœnia 2010  na scenie Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie

49. Prowadzenie warsztatów łuczniczych 23 paŸdziernika 2010 roku Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

50. Prowadzenia warsztatów  łucznictwa historycznego Wyryki 2010 powiat Włodawa Organizator: Urzšd Gminy Wyryki.

51. Lekcje łucznictwa Dzień Dziecka Dšbrowa Białostocka 01.06.2011

52. Warsztaty łucznictwa historycznego Kosów Lacki  2011 Organizator: Urzšd Gminy w Kosowie Lackim

53. Warsztaty łucznicze Gala Koni Zimnokrwistych, 14.08.2011 Tuczna,  Organizator: Urzšd Gminy Tuczna

54. Dzień Dziecka Koœcieniewcze 2011. Organizator: Uczniowski Ludowy Parafialny Klub Sportowy „ARKA” w Koœcieniewiczach

55.  Dni Wisznicq Ř"şźk+}{!Z;Őt|Č­ĎF‹BuBuäŻ~î“č: PF7`S˘šnice, Gminny Oœrodek Kultury w Wisznicach

56.  Szkolenie z zakresu łucznictwa tradycyjnego 02.10.2011r. Witulin 2011 Organizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Witulin „Razem Lepiej.

57. Pokazy i warsztaty łucznicze, Dożynki Gminy Biała Podlaska Woskrzenice  30.08.2009 Organizator: Urzšd Gminy Biała Podlaska

58. 18.07.2015 Piknik rodziny w Huszczy prowadzenie warsztatów łuczniczych