WIADOMOŚCI

    STOWARZYSZENIE

    PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 ZNANI ze STUDZIANKI

  ZABYTKI

          
CZYTELNIA             

   ZAPOWIEDZI

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości  Studzianka za 2011 rok

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

Adres: Studzianka 42, 21-532 Łomazy,

adres: www.studzianka.pl

e-mail: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 05.12.2007 r.

Numer KRS: 0000294546

Numer REGON: 060323498

NIP 5372488911

Dane członków zarządu:

Prezes zarządu – Łukasz Radosław Węda zam. w Studziance

Wiceprezes – Angelika Kukawska zam. w Studziance

Skarbnik – Joanna Krywczuk zam. w Studziance

Sekretarz – Mirosława Jaśkiewicz zam. w Studziance

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego sołectwa Studzianka;

2) popularyzowanie przeszłości i tradycji związanych z miejscowością Studzianka;

3) upowszechnianie miejscowej sztuki ludowej;

4) dbanie o rozwój miejscowości Studzianka;

5) dbałość o stan cmentarza tatarskiego w Studziance;

6) popularyzacja tematyki tatarskiej;

7) ochrona środowiska naturalnego miejscowości Studzianka;

8) pomoc mieszkańcom Studzianki w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności

bezrobotnym;

W ramach celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1) organizowanie i prowadzenie, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych,
i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, historii, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

3) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Studzianka

4) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,

5) popularyzację rolnictwa ekologicznego;

6) ochronę przyrody i krajobrazu;

7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej,

8) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;

9) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

10) dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży

11) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.

12) współpracę z organizacjami tatarskimi z kraju i zagranicy

13) propagowanie agroturystyki i wypoczynku na wsi

14) wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej

15) wzmacnianie przywiązania do tradycji

16) ochronę zabytków-dziedzictwa kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza tatarskiego.

17) wydawanie publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.

18) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2011 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe: 

Styczeń 2011

 • 29.01.2011 Zabawa karnawałowa w Studziance. Wystąpiły grupy śpiewacze z Ortela Królewskiego, Bokinki Królewskiej i Studzianki.

Luty 2011

 • Ogłoszono Konkurs Fotograficzny „Pod obiektywem III – najciekawsze ujęcia obiektów sakralnych w Studziance”

 • Zakończono realizację projektu warsztaty garncarskie

Marzec 2011

 • Złożony został wniosek do Urzędu Gminy Łomazy na realizację zadania publicznego  2010 roku. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł.
 • Wydano 7 numer kwartalnika "Echo Studzianki

Kwiecień 2011

 • Ogłoszono konkurs fotograficzny „Pod obiektywem III – najciekawsze ujęcie cmentarza tatarskiego w Studziance”.

Maj 2011

 • W Studziance gościła grupa rowerowa z Bialskiego Klubu Rowerowego na majówce. Blisko 60 osób mimo deszczu i chłodu dojechało do Studzianki, gdzie zwiedzali wystawę „330 lat osadnictwa tatarskiego w Studziance”. Rowerzyści słuchali z zaciekawieniem Łukasza Wędy i Sławomira Hordejuka, którzy opowiadali o historii Studzianki i Tatarach, którzy mieszkali tutaj przez blisko trzy wieki. W budynku świetlicy rowerzyści osuszyli się i przebrali. Z muzeum cykliści udali się prosto na cmentarz tatarski (mizar) po którym oprowadzali Łukasz Węda i Sławomir Hordejuk. Następnie uczestnicy majówki zasiedli przy ognisku i ciepłym posiłku. Jedni odpoczywali, a inni strzelali z łuku i grali w KUBB.

 • W ramach współpracy z Towarzystwem Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach, gmina Stary Brus, powiat włodawski, członkowie stowarzyszenia gościli podczas Festynu Rodzinnego „Majówka na Polesiu”. Grupa przeprowadziła warsztaty łucznicze.

 • Dnia 3 maja do Studzianki zawitała wycieczka ze Szkoły Podstawowej w Lubartowie. Dzieci po odwiedzeniu studziańskiej tatarskiej nekropolii grały w KUBB i uczyli się strzelania z łuku.

 • Z kolei 22 maja w Studziance odbyła się majówka tatarska. Uczestniczyła w niej grupa 61 osób z Siedlce. Goście zwiedzali Muzeum Wsi Podlaskiej Pana Józefaciuka. Odwiedzili mizar tatarski, gdzie słuchali o historii Tatarów na tych ziemiach i samym cmentarzu. Oczywiście nie zabrakło degustacji potraw tatarskich. Obyła się prezentacja filmów promocyjnych o Studziance. Można było spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku i grze w KUBB. Dla wszystkich wystąpił zespół biesiadny „Zielawa” ze Studzianki.

 • ·   29 maja członkowie stowarzyszenia uczestniczyli na zaproszenie Dżenetty Bogdanowicz z Fundacji „Asman” w tatarskim święcie „Sabantuj” w Kruszynianach koło Białegostoku. Więcej o tym święcie w artykule „ Sabantuj 2011”.

Czerwiec 2011

 • Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka w Dniu Dziecka przeprowadzili warsztaty łucznictwa historycznego w Dąbrowie Białostockiej w województwie podlaskim.

 • Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim zorganizowali 8 czerwca 2011r. w Radzyniu Podl. spotkanie z tatarską przeszłością. W sali gimnastycznej liceum odbyła się prezentacja Artura Rogalskiego z Archiwum Państwowego w Siedlcach, w której ukazał on materiały archiwalne dotyczące Tatarów regionu bialskopodlaskiego. Zwrócił szczególną uwagę na badania archiwalne. Wykład zostaw wzbogacony o pokaz multimedialny najciekawszych dokumentów. Następnie zgromadzona na boisku młodzież brała udział w pokazie strzelania z łuku krymsko - tatarskiego w wykonaniu członków grupy „Tatarzynowie” ze Studzianki. Zaprezentowany został ubiór łuczników i ich osprzętowanie. Warsztaty poprowadził pasjonat tematyki tatarskiej Łukasz Węda w towarzystwie Joannny Krywczuk ze Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka.

Lipiec 2011

 • Stowarzyszenie wydało 8 numer kwartalnika "Echo Studzianki”.
 • Odbyły się II Dni Kultury Tatarskiej w Studziance 30-31.07.2011. Spotkanie mieszkańców regionu ze społecznością tatarską z gmin w Polsce. Odbyły się modły na cmentarzu tatarskim. Na terenach przy świetlicy odbyły się: występy zespołów
  i regionalnych kabaretów, otwarto wystawę „Tatarzy w kolekcjonerstwie”, Tatarski Turniej Rodzinny, warsztaty kuchni tatarskiej, pokazy łucznicze, panel dyskusyjny dt. Tatarów, plenerowy spektakl ”Tatarska potyczka” z udziałem bractw rycerskich i członków Stowarzyszenia.
 • Podsumowano konkurs fotograficzny „Pod obiektywem III – najciekawsze ujęcie cmentarza tatarskiego w Studziance” i wyróżniono laureatów.
 • Porządkowanie cmentarza tatarskiego w Studziance przez członków organizacji
  i mieszkańców Studzianki. Koszono trawę, wyrywano krzaki, sprzątano teren nekropolii.

Sierpień 2011

 • 14 sierpnia Pokazy łucznicze członków stowarzyszenia w Tucznej

 • 21 sierpnia w Koszołach „Dzień Osadnictwa Wojskowego na Południowym Podlasiu”. Wystąpił zespół Studzianczanie

Wrzesień 2011

 • 17 września 2011 roku odbyło się w Studziance pożegnanie lata z historią 

Październik

 • Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka realizuje kolejny projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 • Stowarzyszenie wydało 9 numer kwartalnika "Echo Studzianki”.

Listopad 2011

 • 12.11.2011 roku w Studziance w świetlicy odbył się Dzień seniora.

Grudzień 2011

 • 18.12.2011 Rozstrzygnięto konkurs plastyczny na najładniejsze kartki bożonarodzeniowe.
 • Stowarzyszenie wydało 10 numer kwartalnika "Echo Studzianki”.
   

Informacje dodatkowe:

 • W 2011 roku odbyły się 3 Walne Zebrania Członków i 6 zebrań zwykłych. Podczas posiedzeń podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2010, podejmowanych działaniach oraz dokonywano podziału zadań i funkcji podczas organizowanych akcji.
 • Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na 2 wnioski złożone  do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz w ramach Priorytetu IX 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 •  Stowarzyszenie w 2011 roku swoje działania oparło na składkach członkowskich, darowiznach od darczyńców, grantach oraz dotacjach otrzymywanych w ramach pozyskiwania funduszy z projektów.
 • Członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Fundacji Wspomagania Wsi, Lubskiego Ośrodka Samopomocy.
 • Stowarzyszenie w 2011 roku złożyło 6 wniosków o dofinansowanie z czego 4 projekty zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowano je do realizacji.
 • Każda działalność Stowarzyszenia była odnotowywana na stronie www.studzianka.pl i w lokalnych mediach.
 • Stowarzyszenie liczy 24 członków, 12 wolontariuszy i 28 sympatyków (stan na 31.12.2011r.)

 

Studzianka 25.03.2012r.

 

Inne działania realizowane przez stowarzyszenie w latach 2008-2011 to:
 

1.    Występy kabaretu „Zielawa” oraz  zespołu biesiadnego Studzianczanie (Bokinka Pańska, Tuczna, Ortel Królewski, Żeszczynka, Łomazy, Piszczac)

2.    Stowarzyszenie wydaje od 2009 roku kwartalnik “Echo Studzianki” (ukazało się 10 numerów),

3.    Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w seminariach, pokazach łuczniczych, pokazach kuchni tatarskiej, szkoleniach, festiwalach w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu i tematyki tatarskiej oraz aktywności na wsi

4.    Współpracujemy na zasadzie porozumień z:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

 • Gmina Łomazy

 • Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej "FORTIS" w Białej Podlaskiej

 • Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu "Partnerstwo i rozwój"

 • Internetowy Portal Informacyjny  Radio BiPeR

 • Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach, gmina Stary Brus, powiat włodawski

 • Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego w Hołownie

 • Towarzystwo Archeologiczne Słowiański Gród z Wólki Bieleckiej

5.    Stowarzyszenie współpracuje z Muzułmańskim Związkiem Religijnym, gminami muzumańskimi w Polsce  i licznymi przedsiębiorcami z regionu.

6.    Prowadzenie strony internetowej www.studzianka.pl

 

Studzianka 31.03.2012r.