WIADOMOŚCI

   STOWARZYSZENIE

    PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 ZNANI ze STUDZIANKI

  ZABYTKI

          
CZYTELNIA             

   ZAPOWIEDZI

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości  Studzianka za 2012 rok

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka

Adres: Studzianka 42, 21-532 Łomazy,

adres: www.studzianka.pl

e-mail: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 05.12.2007 r.

Numer KRS: 0000294546

Numer REGON: 060323498

NIP 5372488911

Dane członków zarządu:

Prezes zarządu – Łukasz Radosław Węda zam. w Studziance

Wiceprezes – Angelika Kukawska zam. w Studziance

Skarbnik – Joanna Krywczuk zam. w Studziance

Sekretarz – Mirosława Jaśkiewicz zam. w Studziance

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego sołectwa Studzianka;

2) popularyzowanie przeszłości i tradycji związanych z miejscowością Studzianka;

3) upowszechnianie miejscowej sztuki ludowej;

4) dbanie o rozwój miejscowości Studzianka;

5) dbałość o stan cmentarza tatarskiego w Studziance;

6) popularyzacja tematyki tatarskiej;

7) ochrona środowiska naturalnego miejscowości Studzianka;

8) pomoc mieszkańcom Studzianki w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności

bezrobotnym;

W ramach celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1) organizowanie i prowadzenie, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych,
i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, historii, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

3) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Studzianka

4) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,

5) popularyzację rolnictwa ekologicznego;

6) ochronę przyrody i krajobrazu;

7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej,

8) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;

9) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

10) dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży

11) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.

12) współpracę z organizacjami tatarskimi z kraju i zagranicy

13) propagowanie agroturystyki i wypoczynku na wsi

14) wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej

15) wzmacnianie przywiązania do tradycji

16) ochronę zabytków-dziedzictwa kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza tatarskiego.

17) wydawanie publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.

18) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2012 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe: 

Styczeń 2012

 • 11.02.2012 roku w świetlicy w Studziance z inicjatywy Marka i Agnieszki Wilbik zorganizowano bal karnawałowy z zespołem KONCERT
   
 • 13.01.2012r. wizyta studyjn w studium i gabinecie kosmetycznym Kosmetyka Jowita Śladewska Uczestniczek projektu "Pokaż swoją twarz"
   
 • 28 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie ewaluacyjne podsumowujące realizację projektu "Pokaż swoją twarz".  Wzięło w nim udział blisko 60 osób. W świetlicy w Studziance Uczestniczki i zebrani goście oglądali pokaz zdjęć z realizacji projektu. Następnie większość Pań uczestniczących w warsztatach zaprezentowało nabyte umiejętności na chętnych osobach. Uczestniczki otrzymały kuferki z wybranymi przez siebie kosmetykami oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Wystąpił zespół Studzianczanie i kabaret „Zielawa”. Następnie wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji. Uczestniczki dzieliły się wrażeniami z uczestnictwa w projekcie. Tańce i śpiew trwały do późnych godzin nocnych.
   

 • 31.01.2012. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zakończyło realizowany od października 2011 do końca stycznia 2012 roku projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.  Wsparciem objęte zostały kobiety w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące gminę Łomazy.

Luty 2012

 • 03.02.2012 roku zorganizowano wyjazd autokarowy do Warszawy. Wraz z mieszkańcami Studzianki około 50-osobowa grupa zwiedziała Centrum Nauki Kopernik oraz Pałac Kultury i Nauki. Wyjazd zorganizowali Agnieszka i Marek Wilbik.
   

 • 06.02.2012 W wyniku naboru na realizację zadań w zakresie kultury Zarządu Województwa Lubelskiego rekomendował wniosek Stowarzyszenia o dofinansowanie IV Dni Kultury Tatarskiej na kwotę 3.500,00 tys. zł. Nie co mniejszą kwotę 2.500,00 Stowarzyszenie uzyska od Zarządu Powiatu Bialskiego.
   

 • Złożony został wniosek do Urzędu Gminy Łomazy na realizację zadania publicznego  2012 roku. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadania "Atrakcyjna Studzianka"

Marzec 2012

Kwiecień 2012

 • Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu z łucznictwa ,,Przez naukę do zabawy – strzał w dziesiątkę wykonany” realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadania zleconego "Atrakcyjna Studzianka" z środków Gminy Łomazy.

Maj 2012

 • 11.05.2012r.  Studziance odbyła się sportowa majówka dla dzieci i młodzieży

 • 12 maja 2012 r. Łukasz Węda w przebraniu tatarskiego łucznika uczestniczył w I Pikniku Biegowym w Białej Podlaskiej przebiegając dystans 10km

 • 18.05.2012 członkowie grupy łuczniczej Tatarzynowie uczestniczyli w Majówce na PSW w Białej Podlaskiej

 • 19.05.2012 członkowie grupy łuczniczej Tatarzynowie uczestniczyli w Majówce w Woskrzenicach

 • 24-27.05.2012 Marózie koło Olsztyna odbyło się XI Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych Działających Na Obszarach Wiejskich. Wśród blisko 500 Uczestników byli reprezentanci Stowarzyszenia Joanna Krywczuk i Łukasz Węda. Jednym z gości był Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Czerwiec 2011

 • 18 i 19 czerwca 2012 roku mieszkańcy Studzianki pod przewodnictwem sołtysowej uporządkowali i posprzątali cmentarz tatarski w Studziance. Koszono trawę, wyrywano krzaki, sprzątano teren nekropolii. 

 • 23.06.2012 Leszkowice gm. Ostrówek koło Lubartowa udział "Tatarzynów: w spektaklu plenerowym "Tatarskie porwanie" i warsztaty strzelania z łuku

Lipiec 2012

 • Stowarzyszenie wydało 12 numer kwartalnika "Echo Studzianki”.
 •  IV spotkania z kulturą tatarską i regionalną w Studziance 8 lipca 2012 roku: Tatarskie Bieganie w tym Tatarska Piątka, Tatarski Turniej Rodziny, upamiętnienie udziału Tatarów w wojnie 1812 roku przez grupę rekonstrukcji napoleońskiej, występu zespołów ludowych
 • 30.07.2012  W Studziance odbył się spływ kajakowy. 24 osoby w 12 kajakach popłynęły Zielawą w jej malowniczej scenerii przecierając szlak wodny dla kajaków.
 • Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości  Studzianka i Gmina Łomazy zakończyło realizację projektu ,,Przez naukę do zabawy – strzał w dziesiątkę wykonany” realizowanego od 01.04.2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sierpień 2012

 •  04.08.2012 w Kodniu w XIII Biegu Sapiehów na dystansie 15km  udział wzięło trzech mieszkańców Studzianki: Łukasz Lewczuk 1:14:10 Krzysztof Lewczuk 1:17:36 i Łukasz Węda 1:13:59. W ogromnym upale i na ciężkiej asfaltowej trasie wszyscy bieg ukończyli.

 • 25.08.2012 roku w II Biegu Międzyrzeckich Jeziorek wystartowało 5 mieszkańców Studzianki. Na trudnej crossowej trasie przemieszanej drogami polnymi, kostka brukową i jezdnią z podbiegami i zbiegami wypadliśmy jak na pierwszy raz obiecująco. Najlepszy był Krzysztof Lewczuk z czasem 45,15 zajął 16 miejsce, Łukasz Węda czas 45,57 na 18 miejscu, Łukasz Lewczuk miejsce 20 czas 46,09, Mirosław Węda 29 z czasem 47,54 oraz 45 Tomasz Kowalewski  z czasem 51,41. W zawodach wzięło udział 80 osób.

Wrzesień 2012

 •  2 września 2012 roku na stadionie w Łomazach odbyły się po raz czwarty Dożynki Gminy Łomazy. Na tę uroczystość mieszkańcy Studzianki przygotowali wieniec w kształcie studni i stoisko promocyjne. Wieniec zajął drugie miejsce ustępując miejscowości Dubów a trzecie miejsce zajęły Łomazy. W konkursie na najlepiej promujące stoisko wygrały Koszoły przed Studzianką.

 • 16. 09.2012r. po raz czwarty na terenie wokół świetlicy w Studziance odbył się  Tatarski Turniej Łuczniczy, którego było poznawanie historii łucznictwa, rywalizacja w duchu fair play oraz  nauka strzelania z łuku.

 • Mirosława Brodacka zajęła drugie miejsce w konkursie na najsmaczniejszy sękacz podczas Pierwszego Festiwalu Sękacza który odbył się 16.09.2012r. w Roskoszy. Serdeczne gratulujemy.

 • 20 września 2012 roku na zebraniu wiejskim w Studziance  mieszkańcy miejscowości uchwalili podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2013. Po burzliwej dyskusji w drodze głosowania ustalono podział środków na remont podłóg w świetlicy oraz renowację dróg w Studziance

 • 23.09. otwarto 60 kilometrowy szlak rowerowy im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, biegnący z Białej Podlaskiej przez Ortel Królewski do Romanowa. Trasa szlaku przebiega również przez Studziankę. Tego dnia na miejscowy mizar przyjechało ponad 140 rowerzystów. Członkowie stowarzyszenia oprowadzali grupę po mizarze.

Październik 2012

 • Zakończono prace remontowe w świetlicy . Zamontowane zostało ogrzewanie w postaci kominka. Prace finansowane były przez Urząd Gminy Łomazy przy wykorzystaniu  środków PROW

 • 30.10 w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie strażackie Sebastiana Bojarczuka ze Studzianki, który znalazł się wśród 89 słuchaczy XXII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów. W uroczystościach brała udział liczna grupa mieszkańców Studzianki.

Listopad 2012

 • Łukasz Lewczuk, Mirosław Węda i Łukasz Węda uczestniczyli w biegu na 10 km który został rozegrany w Lublinie 18.11.2012 roku podczas Drugiej Dychy do Maratonu. Trasę 10 km pokonało 584 zawodników w tym Minister Sportu Pani Joanna Mucha. Najlepszy z Nas był Mirek Węda z czasem 42,18 pobił swój rekord życiowy i zajął 94 miejsce. Łukasz Węda z czasem 43,05 zajął 106 miejsce a Łukasz Lewczuk z czasem 47,08 uplasował się na 22 pozycji 

 • 17 listopada 2012 roku w świetlicy w Studziance o godzinie 16 rozpoczęło się spotkanie II Popołudnie Seniora.

 • 17.11. Studziankę odwiedziła ekipa Telewizji Polskiej Oddział Lublin która nakręciła materiał dotyczący realizowanych działań przez mieszkańców. W nagraniu uczestniczyli Mateusz, Zuzia, Sandra, Mirek i Łukasz.

       Grudzień 2012

 •       Stowarzyszenie wydało podwójny 13-14 numer kwartalnika „Echo Studzianki”

Informacje dodatkowe:

 • W 2012 roku odbyły się 2 Walne Zebrania Członków i 65 zebrań zwykłych. Podczas posiedzeń podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2010, podejmowanych działaniach oraz dokonywano podziału zadań i funkcji podczas organizowanych akcji.
 •  Stowarzyszenie w 2012 roku swoje działania oparło na składkach członkowskich, darowiznach od darczyńców, grantach oraz dotacjach otrzymywanych w ramach pozyskiwania funduszy z projektów.
 • Członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Fundacji Wspomagania Wsi, Lubskiego Ośrodka Samopomocy.
 • Stowarzyszenie w 2012 roku złożyło 7 wniosków o dofinansowanie z czego 4 projekty zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowano je do realizacji.
 • Każda działalność Stowarzyszenia była odnotowywana na stronie www.studzianka.pl i w lokalnych mediach.
 • Stowarzyszenie liczy 24 członków, 14 wolontariuszy i 34 sympatyków (stan na 31.12.2012.)

 

Inne działania realizowane przez stowarzyszenie w latach 2008-2012 to:
 

1.    Występy kabaretu „Zielawa” oraz  zespołu biesiadnego Studzianczanie

2.    Stowarzyszenie wydaje od 2009 roku kwartalnik “Echo Studzianki” (ukazało się 15 numerów),

3.    Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w seminariach, pokazach łuczniczych, pokazach kuchni tatarskiej, szkoleniach, festiwalach w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego regionu i tematyki tatarskiej oraz aktywności na wsi

4.    Współpracujemy na zasadzie porozumień z:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

 • Gmina Łomazy

 • Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej "FORTIS" w Białej Podlaskiej

 • Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu "Partnerstwo i rozwój"

 • Internetowy Portal Informacyjny  Radio BiPeR

 • Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach, gmina Stary Brus, powiat włodawski

 • Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego w Hołownie

 • Towarzystwo Archeologiczne Słowiański Gród z Wólki Bieleckiej

5.    Stowarzyszenie współpracuje z Muzułmańskim Związkiem Religijnym, gminami muzumańskimi w Polsce 

6.    Prowadzenie strony internetowej www.studzianka.pl

 

Studzianka 31.03.2013r.