WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 

 

  

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI STUDZIANKA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne
 
§ 1

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Studzianka w gminie Łomazy, w województwie lubelskim.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do przeprowadzania swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biuro. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak oraz może posiadać godło oraz sztandar ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami ustalonymi przez Zarząd.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.

Rozdział II

Cele i sposoby działania 
 

§ 7

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego sołectwa Studzianka i regionu,
2) popularyzowanie przeszłości i tradycji związanych z miejscowością Studzianka i regionem
3) upowszechnianie miejscowej sztuki ludowej,
4) dbanie o rozwój miejscowości Studzianka,
5) dbałość o stan cmentarza tatarskiego w Studziance,
6) wszechstronny rozwój edukacji, oświaty i wychowania,
7) działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
8) promocja ekonomii społecznej.

 

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji swoich celów statutowych według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności Ustawy „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z  późn. zm. poprzez:

 

1) organizowanie i prowadzenie, zajęć, kursów, konferencji, wystaw, pokazów, wycieczek, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, historii, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;

3) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Studzianka

4) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,

5) popularyzację rolnictwa ekologicznego;

6) ochronę przyrody i krajobrazu;

7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej,

8) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;

9) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

10) dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży

11) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego.

12) współpracę z organizacjami tatarskimi z kraju i zagranicy

13) propagowanie agroturystyki i wypoczynku na wsi

14) wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej

15) wzmacnianie przywiązania do tradycji

16) ochronę zabytków-dziedzictwa kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza tatarskiego.

17) wydawanie publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.

18) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

19) przyznawanie stypendiów indywidualnych,

20) wspieranie organizacji pozarządowych,

21) działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

22)  prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,

23) podejmowanie działalności reklamowej i informacyjnej,

24) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby,

osobom fizycznym i prawnym.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mieszkająca lub zatrudniona na terenie miejscowości Studzianka i okolicy, która ukończyła 16 lat. Dopuszcza się inne osoby zaangażowane w prace Stowarzyszenia bądź związane z miejscowością Studzianka. W składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Przyjęcia w poczet członków, po pozytywnym zaopiniowaniu złożonej deklaracji, przez co najmniej dwóch Członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i skreśla w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Członkiem honorowym może być osoba, której zasługi zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju Stowarzyszenia oraz jego działalności. Decyzję o nadaniu tytułu podejmuje Zarząd.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1.czynnego i biernego prawa wyborczego;

2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

4. korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia,

5.noszenia odznaki Stowarzyszenia

6. uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

4. dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 pkt 2 i 3.

§ 15

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może przyznać dożywotnio honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,
z wyjątkiem obowiązku określonego w § 13 pkt 3 oraz §12 pkt 1.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

3) utraty zdolności do działań prawnych,

4) wykluczenia uchwałą Zarządu większością 2/3 głosów za działanie na szkodę Stowarzyszenia,

5) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

6) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
  
§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Walne Zebranie Członków
 
§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

a) Zarząd,

b) Komisja Rewizyjna,

c) 1/3 członków Stowarzyszenia.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut, niż pierwszym terminie.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3) wybór i odwołanie członków władz stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

5) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

6)reprezentowania interesów Stowarzyszenia na arenie krajowej i międzynarodowej

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8) inne wynikające z niniejszego statutu.

§ 22

1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w § 20 ust. 3 pkt. b i c.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.

Zarząd
 
§ 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 4 – 6 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych

i wspierających.

9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

10) określanie w drodze uchwały szczegółowego przedmiotu odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

Komisja Rewizyjna
 
§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5. składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 27

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 28

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) dotacje,

4) granty,

5) dary rzeczowe,

6) środki pochodzące z ofiarności publicznej,

7) dotacje budżetowe,

8) odsetki bankowe oraz dodatnie różnice bankowe,

9) przychody z działalności odpłatnej,

10) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych

przepisów

11) inne źródła prawem dozwolone.

Działalność gospodarcza

§ 29

 

1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2.   Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą:

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.B
Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.B  Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalność archiwów
91.02.Z Działalność muzeów
92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
93.1 Działalność związana ze sportem
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 30

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu reprezentujących łącznie w składzie:

a) Prezesa i wiceprezesa, lub

b) Prezesa i skarbnika, lub

c) Skarbnika i wiceprezesa lub

d) Prezesa i Sekretarza lub

e) Wiceprezesa i Sekretarza lub

f) Skarbnika i Sekretarza.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.
 

Rozdział VI


Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§ 31

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

  
Statut został uchwalony na Zebraniu Komitetu Założycielskiego dniu  15.07.2007r. Zmieniony dnia 02.12.2007r. Zmieniony dnia 04.12.2011r. zmieniony 03.05.2013r., zmieniony 20.03.2015r.