WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 


Oto lista już zapisanych sprawdź

                              REGULAMIN BIEGU „IV TATARSKIE BIEGANIE"
                                                          Studzianka 12.07.2015r.

I.              CEL

 • popularyzacja biegania i Nordic Walking jako formy czynnego wypoczynku;
 • promocja walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Łomazy;
 • promocja aktywności fizycznej;
 • promocja dziedzictwa kulturowego gminy Łomazy;
 • upamiętnienie pobytu ludności tatarskiej w Studziance  XVII – XX w.

II.            ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
 • Urząd Gminy Łomazy
 • Sołectwo Studzianka

III.           TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg crossowy „IV Tatarska Piątka” odbędzie się 12 lipca 2015 r. o godz. 16:30 przy szkole podstawowej w Studziance gm. Łomazy – bieg na dystansie 5,28 km.
 2. Zmagania NW odbędą się 12 lipca 2015 r. o godz. 15:15 przy szkole podstawowej w Studziance gm. Łomazy – na dystansie 5,28 km.
 3. Trasa przebiegać będzie drogami polnymi ze startem i metą przy szkole podstawowej  w Studziance miejscu gdzie do 1915 roku stał meczet. Uwaga!!!! Istnieje możliwość występowania nierówności oraz piachu na trasie biegu.
 4. Limit czasu dla dystansu 5,280 km wynosi 50 minut, dla NW 70 minut. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
 5. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 6. Trasa biegu głównego będzie posiadać oznaczenia dystansu co 1 kilometr, licząc od startu do mety.
 7. Na mecie będzie znajdował się punkt medyczny.
 8. Na trasie będzie ustawiony punkt z wodą oraz woda do chłodzenia
   w przypadku upałów tj. powyżej 30 stopni.
 9. Program szczegółowy: 

godz. 12:00 -  otwarcie Biura Zawodów przy świetlicy w Studziance

godz. 14:00 – trening NW przy świetlicy

godz. 14:40 - start biegu „Skrzata” 100m (rocznik 2009 i mł.)

godz. 14:45 - start biegu „Małe Nadzieje” 300 m (rocznik 2008- 2006.)

godz. 14:50 - start biegu „Szkolniaka” 500m (rocznik 2005-2003)

godz. 15:00 - start biegu „Młodzicy” 1 000m (rocznik 2000-2002)

godz. 15:15 - start Nordic Walking

godz. 16:00 - zamknięcie Biura Zawodów dla biegaczy, godz. 14:45 dla NW

godz. 16:30 - start biegu głównego 5,28 km

godz. 17:30  Tatarski Turniej Rodzinny

ok. godz. 18:30  wręczenie nagród zawodnikom

IV.  UCZESTNICTWO

 1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.
 2. W biegu głównym (5,280 km) prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 12 lipca 2015 r. 15 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Nie ma ograniczeń wiekowych co do zawodów Nordic Walking.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu głównym (5,280 km) zobowiązani są poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów 12.07.2015 r. w godz. od 12;00 do 16.00. Dzieci do 14:30 a NW do 14;45. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania papierowej Karty zgłoszeniowej dokładnie wypełnionej, w przypadku osób niepełnoletnich podpisanej przez rodzica lub opiekunów prawnych i numerem PESEL.
 4. Dzieci i młodzież startujące w biegach: bieg „Skrzata”, bieg „Małe Nadzieje”, bieg „Szkolniaka” i biegu „Młodzików” zobowiązane są do wypełnienia Karty zgłoszeniowej i przedłożenia jej do Biura Zawodów gdzie otrzymają numer startowy.
 5. Organizator biegu może nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
 6. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
  i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 8. Numery startowe przysługują tylko i wyłącznie zawodnikom startującym w biegu głównym tj. NW i bieg na 5, 28 km. Pobranie numeru startowego przez zawodnika startującego w „IV Tatarskiej Piątce” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora Biegu oraz na wykorzystanie wizerunku Uczestników w materiałach informacyjnych i reklamowych.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegu głównego (5,280 km) i biegów towarzyszących przyjmowane są poprzez Kartę zgłoszeniową dostępną  pod regulaminem i na stronie internetowej www.studzianka.pl od 01.04.2015 r.
 2. Ze względów organizacyjnych zgłoszenia zostaną zawieszone 10 lipca 2015 roku o godz. 23:59. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów „IV Tatarska Piątka” tylko
  i wyłącznie w przypadku nieprzekroczenia limitu Uczestników. Dla osób zgłaszających się na ostatnią chwilę organizator nie będzie mógł zapewnić medali za ukończenie biegu i pakietu startowego.
 3. Prawo startu mają wszystkie zgłoszone osoby, które wypełnią także Kartę zgłoszeniową w wersji papierowej.
 4. Lista startowa będzie uaktualniana na stronie www.studzianka.pl w zakładce SPORT od 01.06.2015r.
 5. Od uczestników biegu „IV Tatarska Piątka” będzie pobrana opłata 15 zł (słownie: piętnaście zł) a NW 10 zł (słownie: dziesięć  zł) którą należy wpłacić na konto: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka,  Studzianka 42, 21-532 Łomazy: Bank Spółdzielczy w Łomazach nr konta 07 8037 0008 0003 2997 2000 0010, imię nazwisko zawodnika,  rok urodzenia,  NW lub bieg do 10.07.2015r. Po tym terminie można będzie zapisać się w Biurze Zawodów tylko w przypadku wolnych miejsc i opłata będzie wynosiła 20 zł w dniu 12.07.2015r., zarówno dla biegu jak i NW.
 6. Z opłaty zwolnieni są tylko mieszkańcy gminy Łomazy, oraz dzieci i młodzież do lat 15 włącznie a startujące w biegach towarzyszących.
 7. Zabrania się startu w dwóch biegach na tej samej imprezie.
 8. Organizator wyznacza limit biegu „IV Tatarska Piątka” na 150 uczestników, NW na 50 uczestników.
   

VI. KLASYFIKACJE

 1. Klasyfikacja kobiet  OPEN (K) I -V w Tatarskiej Piątce.
 2. Klasyfikacja  mężczyzn OPEN (M) I -V w Tatarskiej Piątce.
 3. Kategorie wiekowe K i M  kat. I do 19 lat, kat. II 20-30 lat, kat. III 31-44,lat, kat. IV 45-55, kat. V 56-69 kat. VI 70+  (minimum 3 osoby w kategorii).
 4. Klasyfikacja mieszkańców powiatu bialskiego bez podziału na płeć  I - IV.
 5. Klasyfikacja mieszkańców Gminy Łomazy za miejsca I -V K i M.
 6. Klasyfikacja najszybszy mieszkaniec mieszkanka Studzianki
 7. Nordic Walking - nagrodzone zostaną miejsca I-V K i M.
 8. Dzieci i młodzież w biegach towarzyszących otrzymają numery startowe a zwycięzcy upominki.

 

VII. NAGRODY

A.    Organizatorzy przewidują nagrody  i upominki dodatkowo:

1. Najmłodszy  i  najstarszy Uczestnik/Uczestniczka biegu głównego „IV Tatarska Piątka”.

2. Najmłodszy  i  najstarszy Uczestnik/Uczestniczka NW.

3. Dla Uczestnika/Uczestniczki z najdalszego miejsca zamieszkania od Studzianki.

4. 10 nagród niespodzianek wylosowanych wśród osób z numerami startowymi, które ukończą zawody biegowe i NW.

5. Dla wszystkich uczestników biegu i NW, którzy ukończą w regulaminowym zawody przewidziane są okolicznościowe medale na mecie i tatarski posiłek regeneracyjny.

B. Nagrody nie mogą się dublować w klasyfikacjach  §VI pkt.1-4. Jednakże osoba dekorowana w klasyfikacjach może otrzymać nagrodę z § VII pkt 1-4. 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg pod nazwą „IV Tatarska Piątka” odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Zawodnicy biegu „IV Tatarska Piątka” pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

3. Podczas biegu głównego uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, widocznie przypięte z przodu .

4. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

6. Pomiar czasu będzie dokonywany ręcznie.

7. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.

8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator Biegu, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

9. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników bez nadzoru.

12. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie biegu.

14. Komunikat końcowy i wyniki zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej www.studzianka.pl do 24 godzin po zakończeniu zawodów.

15. Dane osobowe uczestników „IV Tatarskie Bieganie” będą przetwarzane w celach organizacji biegu, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania, wydania, odbioru
i rozliczenia nagrody.

16. Dane osobowe uczestników zawodów „IV Tatarskie Bieganie” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

17. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 14 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w  „IV Tatarskie Bieganie” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

18. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

19. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w „IV Tatarskim Bieganiu”

 

                                                Organizatorzy

 

S P O R T
 

III Tatarska Piątka
Studzianka 13.07.2014.
Wyniki oficjalne Biega na 5km. W razie wątpliwośći proszę o kontakt

1

Jasine Mihimida

106

1986

Maroko

 

17:05

2

Paweł Młodzikowski

101

1987

Adamów

V-Max Adamów

18:09

3

Łukasz Kosieradzki

74

1991

Siedlce

Zryw Siedlce

18:56

4

Grzegorz Jakuszko

144

1980

Jachny Team

Terespol

19:16

5

Paweł Siejko

156

1995

Międzyrzec Podlaski

KB Biała Biega

19:24

6

Jakub Piech

115

1986

Biała Podlaska

AZS UJ Kraków

19:47

7

Andrzej Majewski

141

1962

Biała Podlaska

KB Biała Biega

19:27

8

Andrzej Pawoniak

52

1978

Chotyłów

Chotyłowiak

20:01

9

Alena Szunik

67

1985

Brześć Białoruś

KB Biała Biega

20:11

10

Rafał Pajdosz

104

1979

Biała Podlaska



 

20;26

11

Wiesław Wysiński

153

1956

Łuków/

V-Max Adamów

20;32

12

Mikołaj Mitura

137

1988

OSP Zakalew

 

20:39

13

Piotr Zająckowski

139

1991

OSP Zakalew

 

21;11

14

Ryszard Król

138

1976

Radzyń Podlaski Wojownik Światła

21;19

15

Krzysztof Majewski

142

1964

Biała Podlaska

KB Biała Biega

21;22

16

Kamil Czarny Łukaszuk

169

1986

Studzianka

 

21:41

17

Daniel Fuks

149

1997

Studzianka

 

21:54

18

Marek Maziejuk

163

1993

Terebela

KB Biała Biega

22;03

19

Adam Mitura

136

1994

OSP Zakalew

 

22:18

20

Łukasz Warcholak

102

1985

Kamianna powiat nowosądecki

22:34

21

Maciej Kalaciński

75

1987

Nowe Opole

 

20;15

22

Marta Jakuszko

143

1988

Jachny Team

TERESPOL

23;22

23

Dominik Michalczuk

73

1975

Lublin

 

23;26

24

Katarzyna Pajdosz

103

1982

Biała Podlaska

KB Biała Biega

23;37

25

Paweł Różański

147

1971

Biała Podlaska

AWF  Służby Mundurowe

23;39

26

Łukasz Wróbel

77

1984

Międzyrzec Podlaski

KB Biała Biega

23;40

27

Andrzej Halicki

131

1973

Biała Podlaska

KB Biała Biega

23;58

28

Gizela Grabińska

159

1969

Warszawa

Uniwersytet Warszawski

24;09

29

Joanna Borkowska

105

1989

Wyszków

AWF Biała Podlaska

24;49

30

Łukasz Lewczuk

87

1994

Studzianka

 

25;13

31

Tomasz Kowalewski

56

1992

Studzianka

 

25;14

32

Jarosław Bańkowski

168

1985

Jusaki Zarzeka

 

25;19

33

Damian Michaluk

140

1979

Łosice

 

25;20

34

Marian Surowiec

154

1950

Milanów

 

25;23

35

Małgorzata Wierzbińska

98

1977

Biała Podlaska

 

25;26

36

Paweł Krywczuk

167

1985

Studzianka

 

25;30

37

Wiesław Połeć

121

1949

Piła

 

25;34

38

Magdalena Martinez

94

1981

Siedlce

 

25;56

39

Ewa Żabicka

152

1976

Dziewczyny z Platerowa Biegają

26;10

40

Karol Lewczuk

85

1997

Studzianka

 

26;18

41

Dariusz Trębicki

127

1970

Biała Podlaska

KB Biała Biega

26;24

42

Krzysztof Jurkitewicz

155

1962

Hola

KB Biała Biega

26;25

43

Michał Michaluk

150

1986

Lipno

Yulo Run Team Siedlce

26;25

44

Krzysztof Struk

148

1956

Biała Podlaska

 

26;27

45

Mirosław Węda

59

1990

Studzianka

 

26;28

46

Wioleta Niedźwiedź

58

1995

Studzianka

 

26;32

47

Krzysztof Arseniuk

84

1984

Studzianka

 

26;34

48

Marcin Piotrowski

166

1990

Jusaki Zarzeka

 

26;35

49

Rafał Kowalczyk

162

1976

Biała Podlaska

KB Biała Biega

26;50

50

Adam Gontarek

92

1985

Studzianki Pancerne

PG Poświętne

27;01

51

Mateusz Olichwirowicz

57

1998

Studzianka

 

27;06

52

Paweł Maksymiuk

55

1983

Biała Podlaska

 

27;37

53

Daniel Martinez

95

1982

Arizona, USA

 

27;41

54

Łukasz Żywicki

108

1983

KS ZK

Biała Podlaska

27;56

55

Marcin Jaskólski

145

1985

PODLASKA

 

27;59

56

Zbigniew Bonecki

76

1961

Międzyrzec Podlaski

ARM

28;10

57

Jerzy Wysokiński

158

1963

Biała Podlaska

KB Biała Biega

28;21

58

Katarzyna Tabulska

99

1982

Terespol

 

28;23

59

Krzysztof Czebreszuk

114

1974

Wiązowna

 

28;41

60

Weronika Młodzikowska

100

1986

Adamów

V-Max Adamów

28;47

61

Wiesław Karwowski

83

1973

Międzyrzec Podlaski

ARM

29;14

62

Katarzyna Zalewska

151

1985

Dziewczyny z Platerowa Biegają

29;20

63

Andrzej Turski

110

1977

Biała Podlaska

KB Biała Biega

29;25

64

Anna Oleksiejuk Wasilewska

160

1973

Międzyrzec Podlaski

 

29;52

65

Grzegorz Wasilewski

161

1977

Międzyrzec Podlaski

 

29;52

66

Piotr Konopka

129

1978

Lublin

Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe

30;27

67

Agnieszka Maksymiuk

54

1981

Biała Podlaska

 

31;11

68

Anna Ciołek

130

1980

Biała Podlaska

KB Biała Biega

31;11

69

Marek Janik

157

1963

Biała Podlaska

KB Biała Biega

31;46

70

Wiesław Węda

51

1956

Studzianka

www.studzianka.pl

34;26

71

Małgorzta Rosolska

93

1992

Biała Podlaska

 

34;43

72

Eugeniusz Marczuk

109

1945

Biała Podlaska

KB Biała Biega

34;58

73

Katarzyna Matusiak

132

1983

Warszawa

 

36;01

74

Przemysław Matusiak

133

1977

Warszawa

 

36;01

75

Małgorzata Bandzerewicz

53

1976

Biała Podlaska

 

36;22

76

Dariusz Duchnowski

135

1971

Biała Podlaska

 

39;13

77

Aleksandra Szutko

120

1991

Biała Podlaska

 

39;13

78

Grażyna Duchnowska

134

1967

Biała Podlaska

 

39;13

Dsf

Krzysztof Lewczuk

86

1992

Studzianka

   

Dsf

Teresa Mackiewicz

146

1985

Studzianka

   
             

 

 

 

Nordic Walking 4 km

M-ce Imię nazwisko Numer Miejscowość Klub Czas
1.  Piotr Wetoszka 96 Biała Podlaska Klub Biegacza Biała Biega 34;08
2.  Krzysztof Piech 70  Klub AWF Biała Podlaska KB BIAŁA BIEGA   34;20
3.  Marek Dencikowski 97 Konstantynów KB BIAŁA BIEGA   34;31
4.  Marek Mandziuk 116 BIAŁA PODLASKA   34;35
5.  Grzegorz Siciński 118 KB Biała Biega   34;52
6.  Jolanta Kaparuk 68     35;09
7.  Katarzyna Jendruchniewicz 78 Międzyrzec Podlaski   35;19
8.  Mieczysław Bytniewski  69 Biała Podlaska   35;24
9.  Marta Mandziuk 117 KB BIAŁA BIEGA / PSW   35;49
10.  Katarzyna Bolesta   81 Niemojki Klub PUKS "Jedynka" Łosice 36;10
11.  Magdalena Gorostiza 60 Końskie   36;13
12.  Paweł Siergiejuk 107 AWF Biała Podlaska   36;22
13.  Katarzyna Staruchowicz 119 KB Biała Biega   36;26
14.  Izabela Nieznańska 66 Lublin   36;36
15.  Patrycja Łuć 63 Ortel Książęcy II   36;51
16.  Janine Kolbus 71 Clermount Francja   37;03
17.  Halina Kiryła 122 Biała Podlaska   37;18
18.  Julita Wójtowicz 64 Lublin   37;23
19.  Elżbieta Korczyńska 65 Lublin   37;26
20.  Elżbieta Nalewajek 61 Lublin   37;28
21.  Marianna Danik 88 Biała Podlaska   38;17
22.  Anna Świątkowska 91 Poświętne   38;25
23.  Julia Szpra 187 Biała Podlaska   38;39
24.  Jadwiga Kotkowska 89 Biała Podlaska   39;12
25.  Zbigniew Kotkowski 90 Biała Podlaska   39;12
26.  Alicja Bolesta  82 Niemojki Klub PUKS "Jedynka" Łosice 40;25
27.  Gabriela Muder 80 Łosice Klub PUKS "Jedynka" Łosice 40;26
28.  Iwona Muder 79 Łosice Klub PUKS "Jedynka" Łosice 40;27
29.  Zuzanna Janik 125 Biała Podlaska Klub Biegacza Biała Biega 40;29
30.  Kuba Turski 112 Biała Podlaska   40;30
31.  Paulina Kawecka 62 Lublin   40;35
32.  Beata Trębicka  128 KB Biała Biega   42;35
33.  Ewa Piech  72 Biała Podlaska   42;35
34.  Małgorzata Janik 124 Biała Podlaska Klub Biegacza Biała Biega 43;08
35.  Anna Skerczyńska 126 Biała Podlaska   43;09
36.  Anna Turska 113 Biała Podlaska   43;09
37.  Małgorzata Turska 111 Biała Podlaska   43;10

 

 

 

►►►13.04.2014r.Studzianczanie strzelają. W meczu okręgowej ligi juniorów Niwa Łomazy pokonała Rokitno aż 8-0. Siedem bramek zdobyli zawodnicy ze Studzianki - trzy Paweł Hornowski, dwie Paweł Bojarczuk i po jednej Patryk Kukawski i Daniel Popławski

►►►13.04.2014r. Łukasz Węda uczestniczył w biegu Czwarta Dycha Do Maratonu, który odbył się w Lublinie. Wśród 691 zawodników zajął 67 miejsce z czasem 41 minut i 4 sekundy, Wygrał Michał Biały z Kraśnika 33:30.

►►►06.04.2014 Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił bramkę w przegranym meczu okręgówki Niwy Łomazy 2-3 z Granicą Terespol.

►►►29.03.2014r. Łukasz Węda zajął 8 miejsce  z czasem 3 godziny 31 minut 16 sekund w II Cross Maratonie im. Jana Kulbaczyńskiego po ziemi piszczackiej i ziemi kodeńskiej na dystansie 42km 195 m. Wygrał Marcin Olek z czasem 3:08:41 z Siedlec.

►►►Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił dwie bramki w przegranym meczu sparingowym Niwy Łomazy 2-3 z Agrosport Leśna Podlaska.

►►►16.03.2014r. w Warszawie odbyła się VI edycja Grand Prix z biegiem natury w którym startował Łukasz Węda. Z czasem 20 minut i  sekund zajął 247 miejsce na 758 zawodników.

►►►02.03.2014r. w Wiązownej odbył się XXXIV Półmaraton w którym startował Łukasz Węda. Z czasem 1 godzina 36 minut zajął 247 miejsce na 758 zawodników.

►►►08.02.2014r. w Lublinie odbyła się V edycja zawodów Grand Prix Z biegiem natury na dystansie 5 km. Wśród 184 zawodników którzy w trudnych warunkach w lesie Dąbrowa ukończyli bieg miejsce 26 zajął Łukasz Węda z czasem 23:16. Wygrał Kamil Młynarz z Kraśnika z czasem 19:03.

►►►1.02.2014 w Lublinie odbył się bieg III Nocna Dycha do Maratonu. Wygrał Artur Kern (Unia Hrubieszów) z czasem 31 minut 35 sekund. Wśród 744 zawodników którzy ukończyli zawody 74 miejsce zajął Łukasz  Węda uzyskując rezultat 42 minuty 54 sekundy.

►►►25.01.2014r. Paulina Szenejko grała w drużynie łomaskiego gimnazjum podczas  charytatywnego turnieju piłki nożnej w hali sportowej Zespołu Szkół w Garbowie (powiat lubelski). Drużyna kierowana przez Ireneusza Korszenia wygrała cały turniej.

►►►16.01.2014r. w Zespole Szkół w Łomazach odbył się Finał Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców klas IV i młodszych z powiatu bialskiego.  Trzecie miejsce zajęła SP Łomazy prowadzona przez Ireneusza Korszenia  w składzie której grał Sebastian Rozwadowski ze Studzianki.

►►►Łukasz Węda uczestniczył w zawodach biegowych z biegiem natury na 5km które odbyły się w lesie Dąbrowa w Lublinie. Leśną i wymagającą trasę przebiegł w czasie 21:24 zajmując 25 miejsce. Zawody ukończyło 195 zawodników. Wygrał Dawid Wysokiński z czasem17:25.

►►►W dniach od 2 do 6 grudnia 2013 roku na stadionie Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej  odbyła się biegowa studencka sztafeta biegowa 1111 km w której udział bali dwa mieszkańcy Studzianki Wiesław i Łukasz Węda.

►►►W dniach od 08.11.2013 do 10.11.2013r.Tomasz Ossowski uczestniczył  Zalesiu w Pucharze Świata Federacji WUAP w wyciskaniu sztangi leżąc zajmując trzecie miejsc.

►►►24.11.2013 roku odbył się bieg terenowy na 10 km po lesie Dąbrowa tzw. II Dycha do Maratonu w Lublinie. Zawody ukończyło 735 zawodników w tym dwóch mieszkańców Studzianki: Łukasz Węda zajął miejsce 53 z czasem 43 minuty 24 sekundy a Mirosław Węda  239 miejsce czas 49:48 relacja z biegu: www.biegamwstudziance.blogspot.com

►►►27.10.2013r. Kamil Czarny Łukaszuk strzelił bramkę w barwach Niwy Łomazy w okręgówce w wyjazdowym meczu z Janowią Janów Podlaski. Niestety Niwa przegrała 2-5.

►►►  Paulina Szenejko ze Studzianki grała w Finale Wojewódzkim IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w Puławach, gdzie drużyna piłkarek ULKS „Niwka” w Łomazach po kierunkiem Ireneusza Korszenia wywalczyła srebrny medal

►►►29.09.2013 w Warszawie obył się 35 PZU Maraton Warszawski. Bieg ukończyło 8506 zawodników. Wygrał Shegumo Yared reprezentujący Polskę z wynikiem 02:10:34. Wśród osób które przebiegły królewski dystans na 1854 miejscu uplasował się Łukasz Węda reprezentujący Klub Biegacza Biała Biega. Jego czas to 3 godziny 38 minut 13 sekund relacja tutaj: http://biegamwstudziance.blogspot.com

►►►22.09.2013r.W Adamowie koło Łukowa odbył się V Adamowska Dziesiątka na dystansie 10km. W zawodach brali udział dwaj mieszkańcy Studzianki Łukasz Węda zajął 46 miejsce z czasem 43:07 a Mirosław Węda 49 z czasem 43:15. Zawody ukończyło 141 zawodników Wygrał Alexey Cemonadow z czasem 33:26.

►►►22.09.2013r. Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił bramkę w szóstej kolejce okręgówki dla Niwy Łomazy. Niwa przegrała na wjeździe  2-4 z liderem Unią Żabików. To trzecie trafienie Czarnego w tym sezonie. Kolejny mecz z Sokołem Adamów 29.09.2013r. w Łomazach.
 

►►►20.09.2013r. Dziewczęta ze szkoły podstawowej w Łomazach wygrały sztafetowe powiatowe biegi przełajowe w Wisznicach. W drużynie biegła Zuzanka Kukawska ze Studzianki. Teraz czeka je etap rejonowy.

►►►15.09.2013r. Tomasz Kowalewski z wynikiem 1:58;22; zajął miejsce 29 miejsce w I Półmaratonie "Do Ciebie Matko Biegnę" na trasie Małaszewicze-Kodeń. Wygrał Wiesław Wysiński z Łukowa z czasem 1:29:26

►►►15.09.2013 roku w Studziance odbył się po raz piąty Tatarski Turniej Łuczniczy o puchary i medale w następujących kategoriach wiekowych triumfowali:

     - do lat 12 dziewczęta wygrała Zuzanna Kukawska

     - do lat 12 chłopcy wygrał Przemek Kalinowski przed Jakubem Kalinowskim

     - Gimnazjum dziewczęta wygrała Karolina Kalinowska przed Sandrą Fuks

     - Gimnazjum chłopcy wygrał Mateusz Olichwirowicz 2 m-ce Daniel Kalinowski 3 m-ce Daniel Fuks

     - Kobiety wygrała Zuzanna Kukawska, 2 m-ce Agata Sadowska, 3 m-ce Karolina Kalinowska

     - OPEN: 1 Jakub Sadowski (GRH Fortis Biała Podlaska) 2 m-ce Łukasz Węda 3 m-ce Karol Lewczuk

Działanie realizowane w ramach realizacji zadania ,,Aktywni w  Studziance” ze środków Urzędu Gminy w Łomazach

►►►Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił bramkę w czwartej kolejce okręgówki dla Niwy Łomazy. Niwa przegrała na wjeździe  1-2 z LZS Dobryń. To drugie trafienie Czarnego w tym sezonie. Kolejny mecz z Victorią Parczew 15.09.2013r. w Łomazach o godz. 16:00.

►►►Tomasz Kowalewski uczestniczył w półmaratonie w Siedlcach 01.09.2013r. W debiucie z czasem 1:56:14 zajął 198 miejsce. Gratulacje. Zawody ukończyło 268 osób, a wygrał Kaczmarek Michał czas 1:06:04 z Aleksandrowa Łódzkiego. Z kolei Łukasz Węda zajął 10 miejsce w biegu na dystansie 10 km w Kobylanach koło Terespola. Z czasem, 41:12 zajął trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzymując puchar i nagrodę rzeczową. Bieg ukończyło 48 zawodników wygrał Adam Wakuluk z Siemiatycz z czasem 34;05.

►►►Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił zwycięską bramkę w trzeciej kolejce okręgówki dla Niwy Łomazy. Niwa wygrała 1-0 z Dwernickim Stoczek Łukowski i awansowała na drugie miejsce w tabeli. To pierwsze trafienie Czarnego w tym sezonie. Juniorzy Niwy wygrali 3-1  a bramki zdobywali bracia Hornowscy ze Studzianki Dawid i Paweł. BRAWO

►►►Tomasz Kowalewski uczestniczył w półmaratonie w Siedlcach 01.09.2013r. W debiucie z czasem 1:56:14 zajął 198 miejsce. Gratulacje. Zawody ukończyło 268 osób, a wygrał Kaczmarek Michał czas 1:06:04 z Aleksandrowa Łódzkiego. Z kolei Łukasz Węda zajął 10 miejsce w biegu na dystansie 10 km w Kobylanach koło Terespola. Z czasem, 41:12 zajął trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzymując puchar i nagrodę rzeczową. Bieg ukończyło 48 zawodników wygrał Adam Wakuluk z Siemiatycz z czasem 34;05.

►►►Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił zwycięską bramkę w trzeciej kolejce okręgówki dla Niwy Łomazy. Niwa wygrała 1-0 z Dwernickim Stoczek Łukowski i awansowała na drugie miejsce w tabeli. To pierwsze trafienie Czarnego w tym sezonie. Juniorzy Niwy wygrali 3-1  a bramki zdobywali bracia Hornowscy ze Studzianki Dawid i Paweł. BRAWO

►►►Wójt Gminy Łomazy informuje, iż w związku z budową sieci wodociągowej w Studziance osoby zainteresowane

►►►24.08.2013 roku w Krasnymstawie odbył się II Półmaraton Chmielakowy. Wśród ponad 600 startujących był Łukasz Węda ze Studzianki. Z wynikiem 1 godzina 33 minuty 49 sekund zajął 69 miejsce i był 3 w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Pracowników Samorządowych  Opis i zdjęcia tutaj www.biegamwstudziance.blogspot.com 

►►►Kamil Łukaszuk strzelił trzy bramki w pucharowym meczu Niwa Łomazy-Roskosz Grabanów. Zespół z Łomaz wygraż aż 7-0. Gartulacje. 15.08.2013 o godz. 16 Niwa zagra u siebie kolejny mecz w Pucharze z Janowią Janów Podlaski. Już w najbiższą niedzielę 18.08.2013 roku Kamil Łukaszuk i Paweł Krywczuk będą mieli okazję zadebiutować w klasie okręgowej w meczu z Granicą Terespol.

►►►03.08.2013 w Kodniu nad Bugiem odbył się XIV Bieg Sapiehów. Wśród 192 zawodników którzy ukończyli w upalnym słońcu bieg na dystansie 15 km było trzech mieszkańców Studzianki. Wszyscy uzyskali życiowe wyniki. Krzysztof Kowalewski miejsce 152 czas 1:27:13, Tomasz Kowalewski miejsce 129 czas 1:22:18 i Łukasz Węda miejsce 35 czas 1:05:13 Opis i zdjęcia tutaj www.biegamwstudziance.blogspot.com 

►►►14.07.2013 roku w Studziance odbyło się II Tatarskie Bieganie w tym II Tatarska Piątka wyniki tutaj   relacja fotograficzna  https://plus.google.com/photos/107704257690000843924/albums/5901240874503621537,
https://plus.google.com/photos/107704257690000843924/albums/5901660357926282657 a opis tutaj: http://biegamwstudziance.blogspot.com   

►►►Zapisy na II Tatarskie Bieganie w tym II Tatarska Piątkę (5,280 m). Mamy 91 zapisanych zawodników plus 35 dzieci na II Tatarskie Bieganie, regulamin biegu tutaj  pod regulaminem jest karta zgłoszeniowa. Należy ją przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub zgłosić się telefonicznie. Na moim blogu jest opis trasy i zdjęcia http://biegamwstudziance.blogspot.com Oto mapka trasy http://www.runningmap.com/?id=573410  biegu II Tatarska Piątka po zmniejszeniu mapka dojazdu http://www.runningmap.com/?id=573412  trasa biegów dla dzieci. Biuro zawodów czynne od godz. 11:00.

►►►20.06.2013 Paulina Szenejko ze Studzianki grała podczas Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej. Szkoła Podstawowa z Łomaz wygrała ten turniej. W turnieju wzięły udział drużyny z poszczególnych województw. To wielki sukces tych dziewcząt i ich opiekuna Ireneusza Korszenia. Olbrzymie gratulacje. Brawo!!!

►►►
Łukasz Węda pokonał dystans I Maratonu Lubelskiego (42 km 195 m) w Lublinie. Z czasem 4 godziny 7 min i 13 sekund zajął w debiucie 252 miejsce na 808 zawodników którzy ukończyli królewski dystans. Trasa była trudna i wymagająca. Liczne podbiegi i żar z nieba wpłynęły na to, że rywalizacja była walką z nie tylko z aurą, trasą ale i samym sobą. relacja tutaj: http://biegamwstudziance.blogspot.com 
 

►►►24.05.2013 Paulina Szenejko grała podczas Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej. W turnieju wzięły udział drużyny z Zamościa, Borzechowa, Poniatowej, Bystrzejowic, Lublina oraz zespól dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łomazach. W finale łomaska drużyna pokonała drużynę z Zamościa 2:0 tym samym awansując do finału ogólnopolskiego. Drużynę poprowadzi Ireneusz Korszeń.
 

►►►12.05.2013r. w Białej Podlaskiej obył się II Piknik Biegowy Biała Biega. W biegu na dystansie 10 km wytarowało 6 zawodników ze Studzianki w tym dwóch debiutantów: Karol Lewczuk miejsce 132 czas 50 minut 44 sekundy i Wiesław Węda miejsce 250 czas 1 godz.9 minut 35 sekund. Pozostałe wyniki: Krzysztof Lewczuk miejsce 145 czas 51 minut 22 sekundy, Łukasz Lewczuk miejsce 103 czas 48 minut 34 sekundy, Mirosław Węda miejsce 78, czas 46 minut 32 sekundy, Łukasz Węda miejsce 35, czas 42 minuty 56 sekund. Wygrał JURCZUK VOLODYMYR (LKB RUDNIK UKRAINA) z czasem 31 minut 1 sekunda. Bieg ukończyło 259 zawodników.


►►►
Paweł Bojarczuk został królem strzelców podczas w VIII Turnieju Futsalu Chłopców rozegranym 8 maja 2013 roku w Łomazach (info ze strony www.szkolalomazy.pl)

►►►01.05.2013 Kamil "Czarny" Łukaszuk strzelił dwie bramki i zaliczył jedną asystę w wyjazdowym meczu Niwy Łomazy z Tornado Branica Suchodolska. To 9 i 10 trafienie Kamila w tym sezonie. Niwa wgrała 4-0.

►►►Kamil Łukaszuk "Czarny" strzelił zwycięską bramkę w meczu Niwa Łomazy -Dąb Dębowa Kłoda który Niwa wygrała 2-1 i awansowała na fotel wicelidera.

►►►21 kwietnia 2013 roku trzech mieszkańców Studzianki brało udział w biegu "Czwarta Dycha do Maratonu”,  który odbył się w Lublinie na trasie 10 km. Zawody ukończyło 814 zawodników. Wygrał Przemysław Dąbrowski  (KS  AWF Biała Podlaska) z czasem 33,16 Ostatecznie miejsca i czasy sklasyfikowanych zawodników z miejscowości nad Zielawą przedstawiały się w sposób następujący:
Łukasz Węda miejsce 96 czas 43,10 s.
Łukasz Lewczuk miejsce 237 czas 46,60 s.
Mirosław Węda miejsce 324 czas 48,205 s.

►►► 17.04.2013 na Orliku w Terespolu w Finale Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców wygrało Gimnazjum z Łomaz, którego kapitanem jest Paweł Bojarczuk ze Studzianki. W turnieju  strzelił on trzy bramki. Gratulacje.

►►►12 kwietnia 2013 r. na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół w Łomazach rozegrany został I etap eliminacyjny Turnieju Piłki Nożnej Coca-Cola Cup w kategorii dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych. W obu kategoriach zwyciężyły drużyny z Łomaz. W drużynie chłopców grali i bramki chłopaki ze Studzianki zdobywali: dwie Paweł Bojarczuk ,oraz po jednej  Dawid Hornowski i Patryk Kukawski. Chłopcy rywalizowali z drużynami z Rossosza, Sławatycz i Rogoźnicy (źródło: www.szkolalomazy.pl)
 
►►► 11 kwietnia 2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Łomazach odbyły się eliminacje międzygminne w mini halowej piłce nożnej chłopców klas IV i młodszych. W rozgrywkach brały udział drużyny z Łomaz, Rossosza i Wisznic. Drużyna z Łomaz zajęła I miejsce  i awansowała do Finału Powiatu, który odbędzie się 22 kwietnia 2013 r. W zespole zwycięzców grał Jakub Kalinowski ze Studzianki, który zdobył dwie bramki w turnieju. W finale powiatu szkól podstawowych które odbyły się w Janowie Podlaskim Łomazy wygrały cały turniej po pokonaniu w finale gospodarzy 2-1.

►►►10 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w Łomazach odbył się Finał Powiatu Bialskiego w mini piłce ręcznej chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
Wygra szkoła z Łomaz w barwach której grał Damian Zając ze Studzianki.

►►►24.03.2013r. Kamil Łukaszuk strzelił zwycięską bramkę w sparingowym meczu Niwy Łomazy z Granicą Terespol. Pierwszą połowę zagrał także Paweł Krywczuk. Niwa wygrała 2-1.

►►►24.03.2013r. Łukasz Węda uczestniczył w 8 Półmaratonie Warszawskim, który odbył się w stolicy. Zawody ukończyło 10 074 zawodników. Nasz mieszkaniec w swoim debiucie z czasem 1 godz.41 minut 37 sekund zajął 1756 miejsce. 
 
►►►
Kamil Łukaszuk strzelił bramkę w sparingowym meczu Niwy Łomazy z LZS Dobryń. W drugiej połowie zagrał Paweł Krywczuk. Niwa wygrała 3-1.

►►► 9 lutego 2013 roku na rozpoczęcie ferii w świetlicy w Studziance odbył się zimowy turniej warcaby, który prowadził i sędziował Wiesław Węda. W kategorii szkoła podstawowa wygrał zdecydowanie Paulina Szenejko, drugie miejsce zajęła Zuzanna Kukawska, na trzecim miejscu uplasowała się Sandra Fuks. W kategorii gimnazjum zwyciężył Mateusz Olichwirowicz, przed Danielem Fuksem i Michałem Szenejko. Wszyscy otrzymali nagrody w postaci koszyczków z papierowej wikliny. Nagrody Fair play otrzymali Weronika Lewczuk i Szymon Głowacki. Następnie przybyli grali w tenisa stołowego i jeździli na sankach. Zabawa na śniegu była przednia.

►►►07.02.2013r. Karolina Kalinowska, Sandra Fuks i Paulina Szenejko reprezentowały szkołę podstawową w Łomazach w finale powiatu mini koszykówki dziewcząt. Drużyna z Łomaz zajęła drugie miejsce.
 

►►► 3 lutego 2013 roku trzech mieszkańców Studzianki brało udział w biegu "Trzecia Dycha do Maratonu”,  który odbył się w Lublinie na trasie 10 km. Zawody ukończyło 691 zawodników. Ostatecznie miejsca i czasy sklasyfikowanych zawodników z miejscowości nad Zielawą przedstawiały się w sposób następujący:
Łukasz Węda miejsce 171 czas 45,47 s.
Mirosław Węda miejsce 271 czas 48,20 s.
Łukasz Lewczuk miejsce 355 czas 50,28 s.

►►►19.01.2013r. rozegrany został Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Łomazy. Turniej rozgrywano każdy z każdym. Kamil „Czarny” Łukaszuk  ze Studzianki okazał się najlepszy wygrywając całe zawody. Gratulacje.

►►► 18.01.2013r. w  hali szkoły podstawowej w Konstantynowie odbył się Finał Bialski w mini koszykówce chłopców. Szkoła w Łomazach zajęła 2 miejsce. W  drugiej drużynie w powiecie grał Damian Zając ze Studzianki. Ekipę koszykarz trenuje Ireneusz Korszeń.

►►►09.01.2013 w hali łomaskiego gimnazjum odbył się finał powiatu w piłce nożnej gimnazjalistów. W drużynie Gospodarzy zagrali Dawid Hornowski, Paweł Bojarczuk i Daniel Popławski ze Studzianki. Mieli oni duży wkład w zajęciu drugiego miejsca. Łomazy przegrały w finale ze Sworami 0-2.

►►►19 grudnia 2012 w Wisznicach odbyły się zawody w mini siatkówce dziewcząt. W składzie reprezentacji szkoły podstawowej w Łomazach znalazły się Sandra Fuks i Paulina Szenejko ze Studzianki. Przyczyniły się do zajęcia drugiego miejsca.  

►►►Łukasz Lewczuk, Mirosław Węda i Łukasz Węda uczestniczyli w biegu na 10 km który został rozegrany w Lublinie 18.11.2012 roku podczas Drugiej Dychy do Maratonu. Trasę 10 km pokonało 584 zawodników w tym Minister Sportu Pani Joanna Mucha. Najlepszy z Nas był Mirek Węda z czasem 42,18 pobił swój rekord życiowy i zajął 94 miejsce. Łukasz Węda z czasem 43,05 zajął 106 miejsce a Łukasz Lewczuk z czasem 47,08 uplasował się na 22 pozycji 

►►►Kamil "Czarny "Łukaszuk został najlepszym strzelcem Niwy Łomazy w rundzie jesiennej zdobywając sześć bramek dla swojej drużyny. Gratulacje i kolejnych goli w następnej rundzie foto  ze strony http://niwa.futbolowo.pl

►►►16. 09.2012r. po raz czwarty na terenie wokół świetlicy w Studziance odbył się  Tatarski Turniej Łuczniczy, którego było poznawanie historii łucznictwa, rywalizacja w duchu fair play oraz  nauka strzelania z łuku zobacz relację i galerię zdjęć Angeliki Kukawskiej:

►►►04.11.2012r. Kamil Łukaszuk "Czarny" strzelił kolejnego gola w barwach Niwy Łomazy, tym razem w meczu z LKS "AGROCORN" Milanów. Niwa Łomazy wygrała 3-0. Kamil staje się czołowym snajperem Niwy Łomazy. Brawo oby tak dalej Kamilu.

►►►
Kamil Łukaszuk "Czarny" strzelił kolejnego gola w barwach Niwy Łomazy, tym raz z wiceliderem Orłem Czemierniki. Niwa Łomazy wygrała 3-1 a Kamil otworzył wynik spotkania.
►►►06.10.2012r. podczas rozegranych zawodów w biegu na 12 km w Hajnówce startowali Łukasz Węda i Mirosław Węda. Pierwszy z nich z czasem 52,18 zajął 28 miejsce a drugi był 30 z wynikiem 53,26 Następnie obaj uczestniczyli 21.10.2012 roku w Adamowskiej Dziesiątce w Adamowie koło Łukowa. Mirek Węda przebiegł trasę 10 km w 42, 24 co jest jego nowym rekordem życiowym i nowym rekordem Studzianki a Łukasz Węda 42.42s.
►►►Kamil Łukaszuk "Czarny" nie zwalnia tempa. W ostatnim meczu w barach Niwy Łomazy z Tytanem Wisznice strzelił bramkę i zaliczył asystę. Niwa Łomazy wygrała w Wisznicach 4-0 i wskoczyła na trzecie miejsce.

►►►Bardzo dobrze spisał sie Paweł Krywczuk notując debiut w bramce Niwy Łomazy w meczu z Turem Turze Rogi w 4 kolejce spotkań w klasie A Paweł zachował czyste koto. Drugi z mieszkańców Studzianki Kamil Łukaszuk zagrał godzinę. Niwa Łomazy wygrała na wyjeździe 1-0 po bramce Marka Jaroszuka.

►►►25.08.2012 roku w II Biegu Międzyrzeckich Jeziorek wystartowało 5 mieszkańców Studzianki. Na trudnej crossowej trasie przemieszanej drogami polnymi, kostka brukową i jezdnią z podbiegami i zbiegami wypadliśmy jak na pierwszy raz obiecująco. Najlepszy był Krzysztof Lewczuk z czasem 45,15 zajął 16 miejsce, Łukasz Węda czas 45,57 na 18 miejscu, Łukasz Lewczuk miejsce 20 czas 46,09, Mirosław Węda 29 z czasem 47,54 oraz 45 Tomasz Kowalewski  z czasem 51,41. W zawodach wzięło udział 80 osób. Relacja fotograficzna Joanny Krywczuk zob. tutaj

https://plus.google.com/photos/107704257690000843924/albums/5781678185327576145

oraz Pani Dominiki Trochimiak https://picasaweb.google.com/107274692622392333354/DominikaTrochimiak#

►►►05.08.2012 Kamil Łukaszuk w barwach Niwy Łomazy zdobył 2 gole z Viktorią Parczew w meczu pucharu Polski na szczeblu BOZPN. W barwach Niwy w drugiej połowie zagrał również Paweł Krywczuk.

►►►
04.08.2012 w Kodniu w XIII Biegu Sapiehów na dystansie 15km  udział wzięło trzech mieszkańców Studzianki: Łukasz Lewczuk 1:14:10 Krzysztof Lewczuk 1:17:36 i Łukasz Węda 1:13:59. W ogromnym upale i na ciężkiej asfaltowej trasie wszyscy bieg ukończyli.

Galeria: https://plus.google.com/u/0/107704257690000843924#photos/107704257690000843924/albums/5776050465925459217

►►►Kamil Łukaszuk "Czarny" ze Studzianki strzelił kolejnego gola w barwach Niwy Łomazy w wygranym meczu łomaskiego zespołu z Agrosport Leśnia Podlaska na wyjeździe 3-1. To druga bramka Kamila w tym sezonie. W barwach Niwy w II połowie zagrał również Paweł Krywczuk.
►►►
Kamil Łukaszuk popularny "Czarny" ze Studzianki zawodnik Niwy Łomazy bardzo dobrze zaprezentował się w Czemiernikach w meczu piłki nożnej klasy A  Orzeł Czemierniki-Niwa Łomazy. To po jego golu w 30 minucie piłkarze z Niwy objęli prowadzenie 1-0. Mecz zakończył się remisem 2-2  foto ze strony http://niwa.futbolowo.pl

►►►
Paweł Bojarczuk zajął drugie miejsce w biegu na 1000 m. podczas Biegów Katyńskich, które odbyły się w Terespolu.

►►►Patryk Kukawski, Paweł Hornowski i Paweł Bojarczuk  ze Studzianki trenują i grają w zespole Jagiellończyk Biała Podlaska. Paweł Hornowski strzelił bramkę w ostatnim meczu ligowym.

ŁOMASKA LIGA SZÓSTEK ORLIKA 2010

Do turnieju zgłosiły się: Oldboy Łomazy, Mazury Huszcza, Bezimienni Łomazy, Victory Studzianka, Młode Wilce Studzianka i Weterani Studzianka/Biała Podl.

L.p

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

Z

R

P

1.

OLDBOY

9

 27

80-19

9

0

0

2.

VICTORY

9  13 48-32 4 1 4

3.

MŁODE WILCE

6

 10

27-29

3

1

2

4.

MAZURY

7

 8

41-32

2

2

3

5.

  WETERANI

6

 6

13-29

2

0

4

6.

BEZIMIENNI

7

 0

20-77

0

0

7


1.      W pierwszym meczu derbowym VICTORY -MŁODE WILCE zanotowano wynik 4-6.
Bramki: Damian Kukawski, 2 Paweł Hornowski, Tereszczuk samobójcza- 4 Kamil Łukaszuk, Dawid Kruk, Grzegorz Marczuk

2.      Kolejne mecze WETERANI - BEZIMIENNI 6-4 (4-3).
Bramki: 3 Łukasz Węda , 2 Krzysztof Lewczuk, samobójcza Marcin Demidowicz-2 Bańkowski Mateusz,2 Demidowicz Bartosz.

3.      OLDBOY - BEZIMIENI 15-3 (7-0)
Bramki: 4 K. Supruniuk, 3 D. Filipowicz, 2 A. Myr, 4 K. Pydyś, 2 A. Polubiec- B. Demidowicz, M. Bańkowski, Tomasz Cydejko.
W czwartek 12.08.2010 rozegrano kolejne mecze:

4.      MAZURY Huszcza - WETERANI Biała Podl/Studzianka 6-1 (4-0)
 Bramki 2 Kamil Malewicz, Grzegorz Bandzarzewski, Paweł Bandzarzewski, Tomasz Pajnowski karny, Jarosław Kobyliński-Krzysztof Lewczuk

5.      VICTORY - BEZIMIENNI 5-4 (1-3)
Bramki: 3 Paweł Bojarczuk, 2 Damian Kukawski – 2Mateusz Bańkowski, Bartosz Demidowicz

6.      OLDBOY - MŁODE WILCE 8-3 (4-0)

Bramki: 3 Dariusz Filipowicz, 2 Karol Pydys, 2 Karol Supruniuk, Sebastian Wieprzowski- 2 Grzegorz Marczuk, Dawid Kruk,

7.      MAZURY - OLDBOY 3-6 (1-4)

 Bramki: 2 Malewicz, Jarocki - 2 Filipowicz, 2 Karol Pydyś, Polubiec, Wieprzowski,

8.      MŁODE WILCE- BEZIMIENNI 7-3 (3-0)

Bramki: 3 Łukaszuk Marczuk, Jaśkiewicz, Tyszewski-3 Bańkowski

9. OLDBOY - VICTORY 4-2 (2-1)
Bramki: 2 Supruniuk, Bańkowski, Filipowicz - 2 Paweł Bojarczuk

10. MŁODE WICE-MAZURY 5-5 (2-3)

Bramki: 3 Kamil Łukaszuk, 2 Grzegorz Marczuk-3 Malewicz, Paweł Bandzarzewski, Grzegorz Bandzarzewski

11. MAZURY – VICTORY 5-5 (3-1)

Bramki: 3 Malewicz, Moszkowski, Bandzarzewski -  P. Bojarczuk, K. Bojarczuk, S. Bojarczuk, D Kukawski, J. Tyszewski

12.      WETERANI – OLDBOY 2-7 (1-3)

Bramki: Lewczuk, Dobrowolski -  2 Supruniuk, 2 Pydyś  3 K. Tyszewski

13. MAZURY-BEZIMIENNI 18-2 (9-2)
Bramki:
15 Malewicz, Kobyliński, Moszkowski, Jarocki -2 Demidowicz
14. WETERANI - VICTORY 3-2 (3-0)
Bramki:
2 Hordejuk, Dobrowolski- 2 Bojarczuk
14. VICTORY-WETERANI 8-2

Bramki: S.Bojarczuk, 2 D.Kukawski,2 Tyszewski, 2 P. Bojarczuk, C. Kukawski-Dobrowoslki, Lewczuk
15. OLDBOY-MAZURY 6-2
16. VICTORY-MAZURY 6-2
Bramki:
3 D. Kukawski, P Fedoruk, Tyszewski, S. Bojarczuk-?
17. OLDBOY-MŁODE WILCE 7-1
Bramki:
2 Pydyś, 4 Supruniuk-?
18.
VICTORY-BEZIMIENNI 10-2
19. MŁODE WILCE-VICTORY 4-2
20.
MŁODE WILCE - VICTORY 4-2 Bramki:?,2 Łukaszuk-Bojarczuk, Kukawski
21. ODLBOY-BEZIMIENNI 18-2,
22. OLDBOY-WETERANI 10-1

 

Najlepsi strzelcy:
25-Malewicz
15-
Supruniuk
12-Pydyś, Łukaszuk
11-Bojarczuk

10 -  D. Kukawski

 9 - Filipowicz,  
 8 - Bańkowski

 6 - Marczuk

 Następne mecze w sobotę 25 WRZEŚNIA 2010 roku o godz. 17:00

 

style="font-style: normal; font-variant: normal; font-family: Verdana; line-height: 115%">      MAZURY - OLDBOY 3-6 (1-4)

 Bramki: 2 Malewicz, Jarocki - 2 Filipowicz, 2 Karol Pydyś, Polubiec, Wieprzowski,

8.      MŁODE WILCE- BEZIMIENNI 7-3 (3-0)

Bramki: 3 Łukaszuk Marczuk, Jaśkiewicz, Tyszewski-3 Bańkowski

9. OLDBOY - VICTORY 4-2 (2-1)
Bramki: 2 Supruniuk, Bańkowski, Filipowicz - 2 Paweł Bojarczuk

10. MŁODE WICE-MAZURY 5-5 (2-3)

Bramki: 3 Kamil Łukaszuk, 2 Grzegorz Marczuk-3 Malewicz, Paweł Bandzarzewski, Grzegorz Bandzarzewski

11. MAZURY – VICTORY 5-5 (3-1)

Bramki: 3 Malewicz, Moszkowski, Bandzarzewski -  P. Bojarczuk, K. Bojarczuk, S. Bojarczuk, D Kukawski, J. Tyszewski

12.      WETERANI – OLDBOY 2-7 (1-3)

Bramki: Lewczuk, Dobrowolski -  2 Supruniuk, 2 Pydyś  3 K. Tyszewski

13. MAZURY-BEZIMIENNI 18-2 (9-2)
Bramki:
15 Malewicz, Kobyliński, Moszkowski, Jarocki -2 Demidowicz
14. WETERANI - VICTORY 3-2 (3-0)
Bramki:
2 Hordejuk, Dobrowolski- 2 Bojarczuk
14. VICTORY-WETERANI 8-2

Bramki: S.Bojarczuk, 2 D.Kukawski,2 Tyszewski, 2 P. Bojarczuk, C. Kukawski-Dobrowoslki, Lewczuk
15. OLDBOY-MAZURY 6-2
16. VICTORY-MAZURY 6-2
Bramki:
3 D. Kukawski, P Fedoruk, Tyszewski, S. Bojarczuk-?
17. OLDBOY-MŁODE WILCE 7-1
Bramki:
2 Pydyś, 4 Supruniuk-?
18.
VICTORY-BEZIMIENNI 10-2
19. MŁODE WILCE-VICTORY 4-2
20.
MŁODE WILCE - VICTORY 4-2 Bramki:?,2 Łukaszuk-Bojarczuk, Kukawski
21. ODLBOY-BEZIMIENNI 18-2,
22. OLDBOY-WETERANI 10-1

 

Najlepsi strzelcy:
25-Malewicz
15-
Supruniuk
12-Pydyś, Łukaszuk
11-Bojarczuk

10 -  D. Kukawski

 9 - Filipowicz,  
 8 - Bańkowski

 6 - Marczuk

 Następne mecze w sobotę 25 WRZEŚNIA 2010 roku o godz. 17:00